Фоносемантичний аналіз прозових текстів (на матеріалі німецькомовної літератури)

  • Ольга Василівна Найдеш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: фоносемантика, звуковий символізм, фонестема, фонестемна лексика, «мінорний» і «мажорний» мотив, мінорно/мажорна тональність тексту

Анотація

У статті досліджуються фоносемантичні особливості німецького прозового тексту. Запропонований «мінорний/мажорний» поділ прозових текстів слугує виявленню певних закономірностей уживань у тому чи іншому мотивному творі
відповідних фонестемних рядів, що також сприяє посиленню мінорної чи мажорної тональності тексту

Біографія автора

Ольга Василівна Найдеш, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Воронин С.В. Основы фоносемантики : [монография] / С.В. Воронин. – 2-е изд., стер. – Л. : Изд-во Ленанд, 2006. – 246 с.
2. Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании: очерки и изречения / С.В. Воронин. – Л. : Издательство Ленинград. ун-та, 1990. – 200 с.
3. Журавлёв А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлёв. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1974. – 160 с.
4. Левицкий В.В. Звуковой символизм. Мифы и реальность : [монография] / В.В. Левицкий. – Черновцы : Черновицкий
национальный университет, 2009. – 264 с.
5. Найдеш О. Об’єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови / О. Найдеш // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 431 : Германська філологія. – С. 94–111.
6. Найдеш О.В. Суб’єктивні тенденції у вивченні символіки початкових фонемних сполучень німецької мови / О.В. Найдеш // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. В.В. Левицький. – Чернівці : ЧДУ, 2000. –
Вип. 71 : Германська філологія. – С. 131–138.
7. Ertel S. Psychophonetik: Untersuchungen ьber Lautsymbolik und Motivation / S. Ertel. – Gцttingen : Verlag fьr Psychologie
C.J. Hogrefe, 1969. – 230 S.
8. Вопросы зарубежной литературы : сборник статей / отв. ред. И.А. Зевелева. – Ташкент : Фаи, 1967. – 286 с.
9. Bachmann I. Gedichte. Hцrspiele. Libretti. Ьbersetzungen / I. Bachmann. – Mьnchen : R. Piper u. Co Verlag, 1961. – Bd. 1. –
682 S.
10. Bachmann I. Erzдhlungen / I. Bachmann. – Mьnchen : R. Piper u. Co Verlag, 1962. – Bd. 2. – 608 S.
11. Bachmann I. Musik und Dichtung / I. Bachmann // Gedichte Erzдhlungen Hцrspiel. Essaya. – Mьnchen : R. Piper u. Co Verlag,
1964. – S. 289–293.
12. Hofmannstahl H. Gesammelte Werke: In 5 Bd / H. von Hofmannstahl. – Berlin : S. Fischer Verlag, 1924. – Bd. 1 : Die Gedichte.
Lyrische Dramen. – 350 S.
13. Hofmannstahl H. Gesammelte Werke: In 5 Bd / H. von Hofmannstahl. – Berlin : S. Fischer Verlag, 1924. – Bd. 4 : Lustspiele. –
448 S.
14. Hofmannstahl H. Gesammelte Werke: In 5 Bd / H. von Hofmannstahl. – Berlin : S.Fischer Verlag, 1924. – Bd. 5 : Dramen. –
351 S.
15. Jelinek E. Die Klavierspielerin. Roman / E. Jelinek. – Hamburg : Rowohlt Verlag, 1983. – 351 S.
16. Jelinek E. Gedichte. Theaterstьcke / E. Jelinek. – Hamburg : Rowohlt Verlag, 1985. – 202 S.
17. Schnitzler A. Sterben. Novelle / A. Schnitzler. – Berlin : G. Fischer Verlag, 1906. – 138 S.
18. Schnitzler A. Professor Bernhardie (Komцdie in fьnf Akten) / A. Schnitzler. – Berlin : G. Fischer Verlag, 1912. – 255 S.
Опубліковано
2019-07-18