Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Редакція наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник» запрошує до співробітництва науковців, що цікавляться актуальними проблемами германських, романських, слов'янських, східних мов, а також питаннями їх зіставлення з іншими мовами у контрастивному аспекті.

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 «Філологія»).

Наукове видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International

 

 

До 24 квітня 2020 року проводиться прийом

статей у № 15 за 2020 рік наукового журналу
«Одеський лінгвістичний вісник» (категорія «Б»)

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 1. Германські мови; 2. Романські мови; 3. Слов'янські мови; 4. Східні мови; 5. Контрастивна лінгвістика

МОВА СТАТТІ: українська, російська, англійська, німецька (на вибір автора). Розширені анотації подаються двома мовами: українською та англійською.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Рукопис подається у форматі *.doc (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-); при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами; сторінки мають бути пронумеровані.
 2. Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією англійською та українською мовами і переліком ключових слів (6-8).Анотація українською мовою обсягом не менш як 1800 друкованих знаків (без пробілів), включаючи ключові слова (Keywords), наводяться перед текстом статті. Англомовна анотація не менш як 1800 друкованих знаків (без пробілів), включаючи ключові слова, розміщується після розділу References.
 3. Статті обсягомдо 20 сторінок повинні мати такі необхідні елементи: 1) вступ (об’єкт, предмет, мета роботи, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; база даних, методи та методологію проведення дослідження); 2) виклад основного матеріалу дослідження та обговорення результатів; 3) висновки із перспективами подальших досліджень у цьому напрямі.
 4. Посилання на теоретичні джерела подаються із наскрізною нумерацією упідрядкових примітках (посторінкові посилання) мовою джерела: посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word. Ілюстрації нумеруються у межах статті і супроводжуються підписом під малюнком. Таблиці теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою, розміщеною під таблицею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.
 5. Перелік цитованих джерел під назвою ЛІТЕРАТУРА друкується 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті: спочатку подаються теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно вимог, які розроблено в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», далі подаються словники та джерела ілюстративного матеріалу. Нумерація наскрізна.
 6. Безпосередньо після списку Літературирозташовується список використаних джерел REFERENCES Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Його слід подавати в алфавітному порядку і набирати також кеглем 14. Якщо бібліографічне джерело написане мовою, що використовує не латинську графіку (Work in Non-Roman Script), слід подати транслітерований варіант назви, а у квадратних дужках подати оригінальну назву (the original script is optional). Транслітерацію необхідно зробити згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» в онлайн-режимі за адресою:  http://ukrlit.org/transliteratsiia

 

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у науковому журналi «Одеський лінгвістичний вісник» № 15 за 2020 рік необхідно до 24 квітня 2020 року:

 1. заповнити електронну довідку про автора на сайті журналу
 2. відправити на електронну пошту lj@oljournal.nuoua.od.ua статтю
 3. після надання відповіді про результати рецензування надіслати на електронну пошту скановану (сфотографовану) копію оплати редакційного збору.

 

Електронна версія журналу «Одеський лінгвістичний вісник» № 15 буде розіслана серед авторів 19 червня 2020 року, поштова розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 26 червня 2020 року.

  

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Вартість публікації (до 12 сторінок включно) становить 900 гривень. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплатити 50 гривень за кожну наступну сторінку.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.